شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی استان قزوین سال 1400

شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی استان قزوین سال 1400 منتشر شده است.

بسمه تعالی

 

شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی استان قزوین سال 1400

 

عنوان

شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه منابع مالی

 

جذب منابع تخصیصی از اداره کل استان

هر یک میلیون تومان  1  امتیاز

20

جذب منابع تخصیصی از فدراسیون

هر یک میلیون تومان  1 امتیاز

62

جذب و استفاده از حامیان مالی

هر یک میلیون تومان 1 امتیاز

450

جذب کمک از طریق باشگاهها و پیست ها

هر دو میلیون غیر نقدی1 امتیاز  

450

 

 

تبصره : در صورت عدم جذب کمک از طریق باشگاه­ها در استان­ها امتیاز مربوطه به آیتم جذب و استفاده از حامیانه مالی اضافه می شود.

 

عنوان

 شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه رفتار سازمانی

 

پاسخ به موقع به مکاتبات

بر اساس میزان

پاسخ دهی به مکاتبات

انجام شده

اجرایی دستورالعملهای صادره از فدراسیون

بر اساس میزان عملکرد

انجام شده

نظارت فعال بر عملکرد بخشهای تابعه و بازدیدهای مدیرکل استان

بر اساس ارسال گزارش

 به فدراسیون

انجام شده

تعامل و ارتباط مناسب با هیئتهای شهرستان و بخش

شهر های آوج و بوئین زهرا

نظارت و ارتباط با هر دو هیئت

حضور منظم و فعال در هیئتهای مربوطه وجلسات هیئت رئیسه استان و تعدادآن

بر اساس صورتجلسه ارسالی به فدراسیون

4 جلسه هیئت رئیسه

حضور منظم و فعالانه در سمینارهای متشکله در فدراسیون

بر اساس میزان حضور

در جلسات فدراسیون

تماما

 

تبصره : در خصوص شاخص تعامل و ارتباط باهیئت­های شهرستان و بخش بدلیل عدم وجود بخش­ها در استان­ها امتیاز مربوطه به سایر شاخص­ها تقسیم می گردد.

 

 

شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت­های اسکی استان قزوین  سال 1400

 

عنوان

 شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه نیروی( انسانی-آموزش)

 

برگزاری کلاس مربیگری و توجیهی

حداقل یک کلاس در سال

 

برگزاری کلاسهای داوری و توجیهی

حداقل یک کلاس در سال

 

تعداد مربیان فعال در درجه های مختلف

بر اساس گزارش

مدرسه اسکی و هیئت

20

تعداد داوران فعل در درجه های مختلف

بر اساس گزارش  هیئت

10

تعداد ورزشکاران فعال در رده های سنی مختلف آقایان و بانوان

شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ و شهرنشینان

 

حضور بانوان در بخش مدیریتی هیئت ، کمیته­ها

بر اساس تعداد و میزان حضور بانوان در هیئتها و کمیته ها

پنج کمیته با نظارت بانوان

وجود تشکیلات اداری (کمیته های مربوطه)

بر اساس گزارش و چارت تنظیمی

فرم مربوطه به پیوست ارسال میگردد

 

 

عنوان

شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه عمومی

 

استفاده بهینه از رسانه ها برای تقویت و پیشبرد در ابعاد همگانی

بر اساس ارسال گزارش هیئتها

 

ایجاد ارتباط مناسب با ارگانهای ذیربط

بر اساس ارسال گزارش

 بر اساس تعداد

همیاری- شهرداری

برگزاری جشنواره ها و مراسم ورزشی

برگزاری مراسم

و ارسال گزارش

اردوی ورزشی

 

 

عنوان

شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه نرم افزاری

 

استفاده از برنامه های علمی ، آموزشی و تمرینی

بر اساس ارسال گزارش

آموزش استعدادیابی

بهره برداری از امکانات فن آوری اطلاعات

بر اساس ارسال گزارش

استفاده از شبکه های مجازی و اجتماعی

وجود برنامه ریزی و مدیریت مالی برای استفاده بهینه از منابع

بر اساس ارسال برنامه

در راستای دستورالعمل انجام گرفته

 

 

شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت­های اسکی استان قزوین  سال 1400

 

 

عنوان

شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه سخت افزاری

 

تعامل با پیست ها جهت برگزاری اردو ها و مسابقات

 

سازمان همیاری پیست اسکی استاد علیرضا ژاله- پیست اسکی پاپایی زنجان- پیست اسکی دیزین

وجود فضا و امکانات دفتری و اداری و رایانه ای برای هیئت

بر اساس گزارش هیئت و بازدید نماینده فدراسیون

تکمیل

فعالیت عمرانی و توسعه ای در پیست اسکی

 

نصب دستگاه تله اسکی

 

 

تبصره : در خصوص شاخص بند 1 در صورتیکه پیست در اختیار هیئت باشد امتیاز کامل در غیر اینصورت بر اساس میزان فعالیت و ارسال گزارش مربوطه.

 

عنوان

شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه فرهنگی

 

تهیه برنامه های فرهنگی و جشنواره ها

بر اساس ارسال گزارش

 

انعکاس مناسب اخبار مرتبط با هیئت

بر اساس ارسال گزارش

انجام شده

برگزاری مراسم همایش و مسابقات به مناسبت های مختلف

بر اساس ارسال گزارش

 

پرورش ابعاد پهلوانی و رعایت موازین فرهنگی

بر اساس ارسال گزارش

 

حضور دست اندرکاران و پیشکسوتان و ورزشکاران در مناسبتهای مختلف

بر اساس ارسال گزارش و لیست افراد شرکت کننده

در کلیه مناسبت ها

 
 

شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت­های اسکی استان قزوین  سال 1400

 

عنوان

شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه قهرمانی

برگزاری اردوها جهت میزبانی مسابقات استانی در رده های سنی مختلف

 

 

میزبانی و برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و لیگ بین المللی

میزبانی حداقل یک رده سنی

 

میزبانی و برگزاری مسابقات دوستانه و چندجانبه

ارسال گزارش و لیست تیمهای شرکت کننده

 

شرکت در لیگ باشگاههاو شهرنشینان

شرکت در هر رده سنی 5 امتیاز

 

شرکت در مسابقات قهرمانی کشور آقایان و بانوان در  رده های سنی مختلف

بر  اساس شرکت در مسابقه5 امتیاز

 

برگزاری مسابقات قهرمانی استان

بر اساس گزارش

و بازدید نماینده فدراسیون

 

فعال بودن باشگاه ورزشی

هر باشگاه 1 امتیاز

 

مدال آوری

هر مدال در هر رده سنی 10 امتیاز

 

 

 

جدول ارزشیابی امتیاز مسابقات حداکثر امتیاز 260

 

ردیف

مسابقات

نونهالان ،نوجوانان و جوانان

بزرگسالان

طلا

نقره

برنز

طلا

نقره

برنز

1

قهرمانی کشور

 

 

 

 

 

 

2

بین المللی داخلی

 

 

 

 

 

 

3

بین المللی خارجی

 

 

 

 

 

 

4

آسیایی

 

 

 

 

 

 

5

جهانی و المپیک

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت­های اسکی استان قزوین  سال 1400

 

عنوان

شاخص ارزیابی

امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه محیط حقوقی

 استاندارد سازی

و ارزیابی 

وجود بخشنامه های مختلف و کمیته های تحت پوشش

دارد

 

انجام شده

استانداردسازی و ارزیابی دستورالعمل ها و آئین نامه

دارد

 

انجام شده

وجود کمیته انضباطی در هیئت

دارد

 

انجام شده

ارتباط با هیئت پزشکی و حمایت از قانون بیمه ورزشی و تعدادورزشکاران بیمه شده

دارد

 

انجام شده

برگزاری دوره های حقوقی ورزشی

در صورت برگزاری و ارسال گزارش

 

استقرار نظام ارزیابی عملکرد در هیئت

 

ندارد

 

ارزیابی دستورالعمل های صادره ، نظارت فعال بر عملکرد

بر اساس ارسال گزارش و نمونه دستورالعمل

 

ارسالبه موقع نتایج ارزیابی به فدراسیون

 

 

ایجاد نظام ایمنی در ورزش

بر اساس اجرای آئین نامه ایمنی پیستها ارسالی از فدراسیون و بازدید نماینده فدراسیون

 

 

 

عنوان

شاخص ارزیابی

امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

توسعه علمی

و پژوهشی

 

برگزاری کارگاههای علمی با مشارکت پژوهشکده ها

و دانشگاههای استان و مراکز علمی

بر اساس ارسال گزارش

و تعداد کارگاهها

 

وجود تحقیق معتبر در زمینه توسعه همه جانبه رشته

بر اساس ارسال یک نسخه

 از تحقیق و گزارش لازمه

 

حمایت از محققین و دانشجویان

و جلب نظر افراد علاقمند جهت تحقیق در ارتباط با رشته ورزشی

ارسال عنوان و نام تحقیق

 

 

 

عنوان

شاخص ارزیابی

ریز امتیازات

اقدامات صورت گرفته  

فرایند استعدادیابی

 

کشف استعداد

 

 انجام شده

جذب

 

انجام شده

پرورش

 

انجام شده

نگهداری

 

انجام شده

فعال بودن مدارس اسکی

 

 

برنامه محوری مدارس اسکی

 

 

برگزاری مسابقات رده سنی 12-9 سال

 

 

شرکت در مسابقات منطقه ای و قهرمانی کشور رده سنی12-9 سال

 

 

 

  • 00:31
  • 1401/03/03
  • 12679