اطلاعیه ثبت نام انتخابات کمیسیون های ورزشکاران، داوران و مربیان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی

فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در اطلاعیه ای، شرایط ثبت نام در انتخابات کمیسیون های ورزشکاران، داوران و مربیان این فدراسیون را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،در اجرای ماده 13 بندهای 13،14و15 اساس نامه فدراسیون های ورزشی، فدراسیون اسکی در نظر دارد انتخابات کمیسیون های ورزشکاران، داوران و مربیان فدراسیون را برگزار کند.لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ 23 آبان ماه لغایت 7 آذر ماه به مدت 6 روز کاری به دفتر فدراسیون مراجعه کنند. 

*شرایط ثبت نام : 

1-کمیسیون ورزشکاران : 

داشتن مقام بین المللی مکتسبه در هشت سال گذشته به شرح ذیل: 

الف)مقام اول تا چهارم بازی های المپیک یا پاراالمپیک 

ب)مقام اول تا چهارم مسابقات قهرمانی جهان/جام جهانی 

ج)مقام اول تا سوم بازی های آسیایی و پاراآسیایی 

د)مقام اول تا سوم مسابقات قهرمانی آسیا 

نداشتن رای کمیته انضباطی یا رای محرومیت بیش از یک سال.  

*تبصره: هرگونه محرومیت ناشی از تخلفات با دوپینگ مانع از داوطلب شدن یا رای دادن فرد می گردد. 

2-کمیسیون داوران: 

1-نمایندگان فنی فدراسیون جهانی که حداقل در یکی از مسابقات مشروحه ذیل طی هشت سال گذشته به عنوان ناظر فنی یا سرداور قضاوت داشته اند: 

الف)بازیهای المپیک یا پاراالمپیک 

ب)مسابقات قهرمانی جهان / جام جهانی 

د)مسابقات قهرمانی آسیا 

ی)مسابقات بین المللی 

2- اعضای کمیته داوران کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی طی هشت سال گذشته  

3-مدرسان داوری درجه یک و سایر سطوح آسیایی و فدراسیون جهانی طی هشت سال گذشته 

*تبصره: هرگونه محرومیت ناشی از تخلفات مرتبط با دوپینگ مانع از داوطلب شدن یا رای دادن فرد می¬گردد. 

3-کمیسیون مربیان: 

1- سرمربیان که تیم ملی یا ورزشکاران تحت رهبری آن ها، موفق به کسب مقام های مشروحه ذیل طی هشت سال گذشته شده 

است: 

الف)مقام اول تا ششم بازی های المپیک یا پاراالمپیک 

ب)مقام اول تا چهارم مسابقات قهرمانی جهان / جام جهانی 

ج)مقام اول تا سوم بازی های آسیایی و پاراآسیایی 

د)مقام اول تا سوم مسابقات قهرمانی آسیا  

ه)سرمربیان کنونی تیم های ملی در رشته های مختلف  

2-مربیان استعدادیابی طی هشت سال گذشته که موفق به شناسایی و معرفی استعداد در تیم ملی پایه شده اند.نامه تاییدیه همکاری و عملکرد مربی از فدراسیون الزامی است. 

3-اعضای کمیته مربیان کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی طی هشت سال گذشته. 

4-مدرسان مربیگری سطح یک ملی و سایر سطوح مدرسی آسیایی و جهانی طی هشت سال گذشته. 

*تبصره: هرگونه محرومیت ناشی از تخلفات مرتبط با دوپینگ مانع از داوطلب شدن یا رای دادن فرد می گردد.

  • 16:04
  • 1401/08/28
  • 2808