سایت رسمی فدراسیون اسکی ج.ا.ایران

این سایت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

حقوق خبری و تصویری سایت
 • کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اطلاعات تماس
  آدرس: تهران - تهران - بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع اسفندیار، خیابان شهید انصاری (صداقت)، پلاک 6، طبقه دوم

  تلفن : ۲۶۲۰۶۲۵۰
  تلفن : ۲۶۲۰۶۲۴۰
  تلفن : ۲۶۲۰۶۲۳۰
  فکس : ۲۶۲۰۱۰۹۴

امنیت گردشگران زمستانی

ورزش و امنیت

نقش امنیت در مقاصد رفتاری گردشگران ورزشهای زمستانی

(مورد مطالعه: پیستهای اسکی تهران)


شهرام نظری ، مهدی کروبی، لیدا کارآزموده 


چکیده:   
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش امنیت و ابعاد آن بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشهای زمستانی در پیستهای اسکی تهران بود.
روش: این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه گردشگران پیستهای اسکی تهران در زمستان سال 1396 بودند. در این تحقیق از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود به‌منظور تعیین حجم نمونه تحقیق استفاده شد (384 نفر). به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای (هر پیست یک خوشه) تعداد 400 پرسشنامه در پیستهای اسکی توزیع شد و درنهایت 331 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه امنیت گردشگری محمودی و همکاران (1394) و پرسشنامه نیات رفتار زیتامل و همکاران (2003) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی اسپیرمن) و برای ارائه مدل، تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با نیات رفتاری گردشگران در پیستهای اسکی تهران دارند.
بحث: با توجه به نتایج تحقیق، هر چه ضریب امنیتی در یک محل از جنبه‌های مختلف بالاتر باشد، گردشگران ورزشی بیشتری تمایل به سفر به آن مکان را خواهند داشت.


واژه‌های کلیدی: امنیت روانی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، مقاصد رفتاری، گردشگری ورزشی

فدراسیون اسکی در شبکه های اجتماعی

اخبار ، تصاویر ، ویدئو و اطلاعیه های ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید